Upadłość konsumencka osób fizycznych

Dla dłużników i upadłych

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi pierwszy krok do umorzenia zobowiązań. Złożenie wniosku powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą. Nierzetelnie przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pociągać za sobą negatywne konsekwencje, w tym pozbawić osobę prawa do umorzenia swoich zobowiązań.

Kancelaria świadczy usługi prawne dla dłużników mieszkających na terenie całego województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zajmujemy się doradztwem prawnym na każdym etapie postępowania – od analizy stanu finansów dłużnika, przez przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, po reprezentację w postępowaniu upadłościowym, wraz z prowadzeniem wszelkiej korespondencji formalnej i uczestnictwem w rozprawach.

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań

Projekt planu spłaty składa do sądu syndyk, prowadzący proces upadłości konsumenckiej. Wcześniej jego zadaniem jest szczegółowa analiza, w celu ustaleniu, w jaki sposób doszło do niewypłacalności.

Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty może zostać ustalony nawet na maksymalnie 7 lat. Jeżeli natomiast niewypłacalność powstała w sposób niezawiniony i nieumyślny, plan spłaty może zostać ustalony na maksymalnie 3 lata.

W przypadku gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych swojego majątku, oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, do oddłużenia nie dojdzie.

Na całkowite umorzenie zobowiązań mogą liczyć osoby, których sytuacja osobista wskazuje, że są trwale niezdolne do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli.

Istnieje też możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań. Dotyczy to osób, których trudna sytuacja osobista nie ma charakteru trwałego. Wówczas sąd warunkowo umarza zobowiązania na okres 5 lat, ale każdy z wierzycieli może zażądać ustalenia planu spłaty, gdy sytucja osobista dłużnika się poprawi.

Oczywiście wszystkie ustalenia syndyka będą weryfikowane przez sąd. Natomiast postanowienia sądu mogą zostać zaskarżone przez wierzycieli.

Zmiana planu spłaty

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, na jego wniosek i po wysłuchaniu wierzycieli, sąd może zmienić plan spłaty. Sąd może również przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dłuższy okres, nieprzekraczający jednak 18 miesięcy.

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Uchylenie planu spłaty

Uchylenie planu spłaty powoduje, że zobowiązania dłużnika nie zostają umorzone. Uchylenie planu spłaty może mieć miejsce w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, a także w innych przypadkach, jak np. ukrywanie majątku przez dłużnika. Na postanowienie o uchyleniu planu spłaty upadłemu przysługuje zażalenie.

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego zamyka drogę do umorzenia zobowiązań. Może ono nastąpić, m.in. gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie będzie wykonywał ciążących na nim obowiązków.

Ważną przesłanką do umorzenia postępowania jest również sytuacja, gdy ustalenia dotyczące stanu faktycznego, poczynione przez syndyka, są niezgodne z informacjami zawartymi we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie.

Pracę z klientem, rozważającym lub zdecydowanym na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozpoczynamy od sporządzenia listy niezbędnych dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia procesu oraz wstępnej analizy finansów dłużnika. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a następnie reprezentacja przed sądem, współpraca z syndykiem oraz prowadzenie korespondencji formalnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Dowiedz się więcej na temat: