Upadłość konsumencka osób fizycznych

Dla wierzycieli

Dla wierzycieli

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności pełni w postępowaniu upadłościowym funkcję pozwu. Dokonanie zgłoszenia wierzytelności co do zasady jest niezbędne, aby uzyskać w postępowaniu upadłościowym zaspokojenie wierzytelności względem upadłego. Wierzyciele, którzy nie dokonali zgłoszenia wierzytelności, albo którym syndyk odmówił uznania wierzytelności, nie biorą udziału w planie podziału. 

Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego uniemożliwia dłużnikowi umorzenia zobowiązań. Wierzyciel nie jest uczestnikiem postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczętego z wniosku dłużnika. Zgłoszenie wierzytelności składa się bezpośrednio do syndyka.

Zaskarżanie planu spłaty

Wierzyciel ma prawo do zaskarżenia planu spłaty czy umorzenia zobowiązań. W postanowieniu o ustalenie planu spłaty wierzycieli, sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania. Czas ten nie może być dłuższy niż 72 miesiące.

Układ z upadłym

Prawo upadłościowe dopuszcza możliwość zawarcia układu pomiędzy upadłym konsumentem i wierzycielami. Układ zawierany jest na zgromadzeniu wierzycieli. Wniosek o zawarcie układu może złożyć tylko dłużnik. Postanowienia układu mogą być dla wierzyciela korzystniejsze niż prowadzenie postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.