Dla dłużników i upadłych
Upadłość konsumencka osób fizycznych
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi pierwszy krok do umorzenia zobowiązań. Złożenie wniosku powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą, czy dana osoba spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nierzetelnie przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pociągać za sobą negatywne konsekwencje, w tym pozbawić osobę prawa do umorzenia swoich  zobowiązań.

Kancelaria świadczy usługi prawne dla dłużników mieszkających na terenie całego województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zajmujemy się doradztwem prawnym na każdym etapie postępowania – od analizy stanu finansów dłużnika, przez przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, po reprezentację w postępowaniu upadłościowym, wraz z prowadzeniem wszelkiej korespondencji formalnej i uczestnictwem w rozprawach.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Golub-Dobrzyń – kancelaria oferuje również wsparcie dla dłużników mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Reprezentacja na rozprawach

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd może wyznaczyć rozprawę, na której przesłuchuje wnioskodawcę, co do istnienia i przyczyn jego niewypłacalności, wierzycieli, stanu majątku, itp. Następnie wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości albo sąd oddala wniosek.


Plan spłaty

Wniosek o plan spłaty składa dłużnik. We wniosku proponuje on, w zależności od możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania, czy i w jakiej wysokości jest w stanie spłacać długi przez okres maksymalnie 3 lat. Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego. Wierzyciele mogą proponowany plan spłaty zaskarżyć.


Zmiana planu spłaty

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, na jego wniosek i po wysłuchaniu wierzycieli, sąd może zmienić plan spłaty. Sąd może również przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dłuższy okres, nieprzekraczający jednak 18 miesięcy.

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.


Uchylenie planu spłaty

Uchylenie planu spłaty powoduje, że zobowiązania dłużnika nie zostają umorzone. Uchylenie planu spłaty może mieć miejsce w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, a także w innych przypadkach, jak np. ukrywanie majątku przez dłużnika.  Na postanowienie o uchyleniu planu spłaty upadłemu przysługuje zażalenie.


Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego zamyka drogę do umorzenia zobowiązań. Może ono nastąpić, m.in. gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie będzie wykonywał ciążących na nim obowiązków. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie.

Pracę z klientem, rozważającym lub zdecydowanym na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozpoczynamy od sporządzenia listy niezbędnych dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia procesu oraz wstępnej analizy finansów dłużnika. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a następnie reprezentacja przed sądem, współpraca z syndykiem oraz prowadzenie korespondencji formalnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

 

Dowiedz się więcej na temat:

Skorzystaj z porady prawnika
Sprawdź w czym możemy Ci pomóc Skontaktuj się z nami
Kancelaria Radcy Prawnego Przejdź do strony
Kontakt