Restrukturyzacja firmy, w której pracujesz napawa optymizmem i strachem.

Optymizm wynika z nadziei, że pracodawca utrzyma się na powierzchni, a Ty utrzymasz swoje miejsce pracy.  Z drugiej strony strach jest równie silny. Wiele niewiadomych powoduje, że trudno zachować spokój.

Postępowanie restrukturyzacyjne skierowane jest dla firm – pracodawców zagrożonych niewypłacalnością. Zatem jeśli Twój pracodawca podjął taką decyzję, to wiedz, że jego sytuacja finansowa prawdopodobnie nie jest najlepsza. Równolegle podjął on świadomą decyzję by ratować biznes.

Rozpoczęcie restrukturyzacji zawsze wiąże się z pojawieniem nowych osób w firmie. W zależności od rodzaju postępowania, jest to nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. Zawsze jest to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Ponadto może się to również wiązać ze zmianą w zarządzie. Nie od dziś wiadomo, że aby zażegnać kryzys przywództwa warto zmienić managera. Zwiększa to szanse na sukces w restrukturyzacji o blisko 40%

Z czym się to wiąże dla Ciebie:

Jeśli Twój pracodawca otworzył postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe lub postępowanie układowe:

  1. Twoje prawa pracownicze pozostają nie zmienione.

Oczywiście nie oznacza to, że nie doświadczysz redukcji miejsca pracy czy zmniejszenia etatu, ale zawsze pracodawca jest obowiązany zapewnić Ci to, co daje Ci kodeks pracy i przepisy prawa, jak np. odprawa w przypadku, gdy Twój pracodawca zatrudniał więcej niż 20 osób na umowę o pracę, i dokonuje zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników.

  1. Jeśli posiadasz niezaspokojone wynagrodzenie sprzed otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – to pracodawca powinien je Ci wypłacić bez redukcji i właściwie jak najprędzej – nie jest ono bowiem objęte układem.
  2. Masz prawo być na bieżąco informowany o sytuacji firmy.

 

Jeśli Twój pracodawca otworzył postępowanie sanacyjne:

  1. Nie będzie zobowiązany do przeprowadzania konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, przestrzegania ochrony przedemerytalnej i ochrony w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, spowodowanej np. urlopem lub chorobą.
  2. Będzie mógł skracać okres wypowiedzenia do 1 miesiąca pracownikowi zatrudnionemu na umowę zawartą na czas nieokreślony, a za pozostały okres wypowiedzenia wypłacać odszkodowanie.
  3. Będzie mógł rozwiązywać umowy terminowe (lub na czas wykonania określonej pracy) z 2- tygodniowym wypowiedzeniem nawet wtedy, gdy nie przewidziano takiej możliwości w umowie.
  4. Będzie mógł rozwiązywać umowę o pracy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy.
  5. Będzie mógł rozwiązać umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego

W postępowaniu sanacyjnym pracownicy mają prawo do odszkodowania z tytułu niewypłacalności pracodawcy, która następuje z chwilą wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

 

Jeżeli pracodawca zatrudnia minimum 20 pracowników, redukcja związana z restrukturyzacją stanowi przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy niedotyczącą pracowników. Innymi słowy, w tej sytuacji również stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych, przewidującą przeprowadzenie określonych procedur zwalniania i wypłacanie odpraw zwolnionym pracownikom, w wysokości zależnej od stażu zatrudnienia u tego pracodawcy.