Obecnie przedsiębiorcy w kryzysie mogą skorzystać z jednego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Trzy z nich to postępowania sądowe. Każdy typ postępowania różni się od siebie m.in. podmiotem reprezentującym restrukturyzowaną firmę.
 

1. PZU – Postępowania o zatwierdzenie układu

Charakteryzuje się tym, iż w całości prowadzone jest poza sądem. Dłużnik samodzielnie zarządza majątkiem i na rozporządzanie jego składnikami nie potrzebuje żadnych zgód.
 
Aby rozpocząć to postępowanie, należy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który tu będzie pełnił rolę Nadzorcy Układu. Jego zadaniem jest sporządzenie spisu wierzytelności i przeprowadzenie głosowania nad układem.
 
Nadzorca Układu nie jest uprawniony do reprezentacji dłużnika w innych sprawach, niż tych
związanych z układem.
 

2. PPU – Przyspieszone Postępowanie układowe

​Postępowanie prowadzone jest w Sądzie. Sąd powołuje Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest
sporządzenie spisu wierzytelności i przeprowadzenie głosowania nad układem.
 
Dłużnik ma ograniczone prawa w tym postępowaniu. Przede wszystkim nie może bez zgody Nadzorcy
Sądowego dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd. Przez „zwykły zarząd” rozumiem
czynności dnia codziennego. Z całą pewnością rozporządzanie majątkiem poprzez jego zbywanie jest
czynnością przekraczający zwykły zarząd. Bez zgody nadzorcy nie można zawierać ugód sądowych.
 

3. PU – postępowanie układowe

Jest to postępowanie sądowe. Sąd powołuje Nadzorcę sądowego, który ma szerszy zakres uprawnień niż ten powoływany w PPU. Jego zadaniem oprócz sporządzenia spisu wierzytelności i przeprowadzenia głosowania nad układem jest sporządzenie spisu inwentarza – czyli spisu majątku wraz z jego wyceną.
 
Nadzorca sądowy występuje do postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem dłużnika z mocy prawa.
 
Tu również niedopuszczalne jest zawarcie ugody czy zrzeczenie się roszczenia bez zgody nadzorcy
sądowego.
 

4. PS Postępowanie sanacyjne

Ostatnie postępowanie sądowe. Podmiotem występującym w tym postępowaniu jest zarządca. Zarządca powoływany jest przez Sąd i ma bardzo szerokie uprawnienia.
 
Przede wszystkim zarządca sprawuje za dłużnika zarząd jego przedsiębiorstwem i reprezentuje go na
zewnątrz. Oczywiście i w tym przypadku zarządca obowiązany jest sporządzić spis wierzytelności,
oraz spis inwentarza oraz przeprowadzić głosowanie nad Układem. Jego dodatkowym zadaniem jest
ułożenie planu naprawczego firmy – planu restrukturyzacyjnego.
 
Zarządca ma uprawnienia dodatkowo do badania czynności majątkowych dłużnika. Również tych
dokonanych przed dniem zlodzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Czynności te badane są pod kątem ewentualne pokrzywdzenia wierzycieli.